האם למבוטח זכות לעיין בחוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו מטעם חברת ביטוח?

לפי הפסיקה מוקנה חיסיון נרחב ומקיף לכל מסמך שהוכן לקראתו של הליך משפטי בידי כל אדם אף אם אינו עורך דין. נשאלת השאלה האם חברת ביטוח יכולה לסרב להמציא לידי מבוטח חוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו, בטענה כי מדובר במסמך חסוי שהוכן לקראתו של הליך משפטי?

בית משפט השלום בתל אביב קיבל בקשתה של מבוטחת מחברת הביטוח דקלה לעיין בחוות דעת רפואית שנערכה בענייניה מטעם חברת הביטוח. בית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח כי חוות הדעת מהווה מסמך פנימי חסוי בהיותו מסמך שהוכן לקראתו של הליך משפטי.

>>> למידע וייעוץ ראשוני חסוי <<< 

גברת שרטר ז"ל, בוטחה בחברת ביטוח דקלה בפוליסת ביטוח סיעוד קבוצתית של חברים בקופת חולים כללית החל משנת 1995. בחודש ספטמבר שנת 2011 מסרה לחברת הביטוח דרישת תשלום עבור גמלה סיעודית לפי תנאי הפוליסה. חברת הביטוח דחתה את הדרישה באופן חלקי. במכתב מחודש דצמבר 2011 טענה חברת הביטוח כי לאור חוות דעתו של היועץ הרפואי מטעמה החל מ-1974, עוד שנים ארוכות לפני הצטרפותה לביטוח הסיעוד ב- 1995, גב' שרטר טופלה בתרופות כנגד דיכאון ממנו סבלה. עובדה זו לא דווחה לחברת הביטוח עם הצטרפותה לביטוח, ואילו הייתה המבוטחת מדווחת עליה הייתה גורמת להחרגתה של הפוליסה עבור מקרי ביטוח שינבעו עקב מחלה זו בעתיד. עם זאת היות שמקרה הביטוח נבע באופן חלקי אף ממחלות אחרות שהתחילו אחרי שהצטרפה המבוטחת  לביטוח, אישרה חברת הביטוח את דרישת התשלום בשיעור של 65 אחוזים. כחודשיים לאחר מכן נשלחה על ידי משפחתה של גב' שרטר ז"ל דרישה לחברת הביטוח להמציא לידיהם לצורך עיון את חוות דעת היועץ הרפואי עליו מתבססת חברת הביטוח בדחייה החלקית של הדרישה. חברת הביטוח סירבה בטענה שמדובר במסמך פנימי חסוי.

זכות לעיין בחוות דעת שערכה חברת ביטוח

עיזבון המנוחה גב' שרטר הגיש תביעה לבית משפט השלום בתל אביב בבקשה לחייב את החברה לביטוח דקלה לעיין בחוות דעתו של היועץ הרפואי מטעם חברת הביטוח. לטענת העיזבון, ראוי לדחות את הטענה שהעלתה חברת הביטוח, לפיה, מדובר במסמך חסוי שהוכן לקראתו של הליך משפטי, וראוי כי  חברת הביטוח תפעל בצורה גלויה כפי שמקובל.

לטענת העיזבון, לאור הפסיקה המקובלת, טענה לחיסיון למסמכים שהוכנו לקראתו של הליך משפטי תתקבל אך ורק במקרים חריגים ומיוחדים, בהם המטרה הדומיננטית והעיקרית של הכנתם של המסמכים הינה לקראת הליך משפטי. חוות הדעת הרפואית בכל מקרה הייתה נערכת מטעם ענייני שאינו קשור בהכרח להליך משפטי צפוי, ומסמך כזה איננו צריך לחסות תחת החיסיון רק היות שנערך גם בשל תרומה אפשרית שלו להליך משפטי צפוי.

מנגד דחתה חברת הביטוח את טענות העיזבון וחזרה על טענתה כי המסמך הנ"ל הינו מסמך חסוי אשר נערך לצורך הליך משפטי, ומשכך חל עליו חיסיון מכוח הדין.  לטענתה, אסור להתיר את העיון בו, שכן עיון בו עלול לפגוע בהגנתה של חברת הביטוח במקרה של תביעה. חברת הביטוח עוד טענה כי במקרה דנן המסמך המתעד את הייעוץ עם הרופא מטעם חברת הביטוח כלל לא נערך והוכן  במסגרת שגרת עיסוקיה של חברת הביטוח, אלא באופן ספציפי לשם ביסוסה של דחייתה של דרישת המבוטחת המסוימת הנ"ל, וזאת במסגרת היערכותה של חברת הביטוח לקראת הליך משפטי צפוי. היערכות זו היוותה את מטרתה הדומיננטית של הכנת המסמך, שכן לחברת הביטוח היה ברור שמכתב הדרישה מטעם המבוטחת הינו שלב ראשוני לניסיון להביא לסיום העניין מחוץ לבית המשפט, כאשר דחייה של הדרישה תביא  להגשתה של  התביעה כפי שאכן קרה.

בית משפט השלום בתל אביב קיבל את תביעת עיזבון המבוטחת, וקבע כי יש לערוך הבדלה בין  מסמכים שהוכנו לקראתו של משפט ונהנים מהחיסיון לעומת חוות דעת, כגון ממצאים של בדיקה שנעשתה מטעם בעל דין בנוגע לרכושם או לגופם של צדדים שכנגד, שאינם חסויים. לכן כאשר מוגשת תביעה על ידי תובע המגיש חוות דעתו של מומחה רפואי מטעמו, ובנוסף עבר בדיקה בידי מומחה רפואי מטעם הצד השני, תהיה לו זכאות לעיין בממצאים של הבדיקה שעבר מטעם הצד השני ובחוות הדעת שניתנה לאור בדיקתו.

עוד קבע בית המשפט כי מחומר הראיות עולה כי בזמן עריכת חוות הדעת, המטרה העיקרית לשמה הוכנה לא הייתה הסיכוי הממשי להליך משפטי, אלא בירורה של חבותה של חברת הביטוח כלפי המבוטחת, ואכן לאחר הבדיקה אישרה חברת הביטוח את התביעה, ולו באופן חלקי, ושילמה  למבוטחת על יסוד חוות הדעת תגמולים.

לבסוף ציין בית המשפט כי בקביעתו לאפשר עיון בחוות הדעת אף הביא בחשבון כי זכות כל אדם לקבל אינפורמציה בנוגע לבדיקות רפואיות שעבר, ובכל מקרה חברת הביטוח לא עמדה בנטל להראות כיצד חשיפת חוות הדעת עלולה לפגוע בה.

ת"א 9621-10-12 שרטר(המנוח) ואח' נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט